Vedtægter for Brancheforeningen for Importører, Fabrikanter og Forhandlere af Gaffeltruck i Danmark

23. maj 2019

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Brancheforeningen for Importører, Fabrikanter og Forhandlere af Gaffeltruck i Danmark" - i daglig tale benævnt IFAG.

Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige interesser samt god kollegialitet og som brancheforening at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder.

§ 3 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, der i Danmark importerer gaffeltruck, stablere og pallevogne eller som fremstiller eller forhandler gaffeltruck, stablere og pallevogne og servicerer samme produkter. En virksomhed optages i foreningen som enkelt-medlem, uanset an-tallet af virksomhedens indehavere og ansvarlige ledere.

Anmodning om optagelse stiles til foreningens bestyrelse, der kan godkende optagelsen, såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende optagelsen, sendes ansøgningen til skriftlig afstemning hos foreningens medlemmer med en stemmeafgivningsfrist på ikke over 30 dage. Optagelsen er godkendt, hvis ansøgningen accepteres af mere end halvdelen af de stemmeafgivende medlemmer.

Ud over ovennævnte medlemskriterier vil der ekstraordinært være mulighed for optagelse af særligt relevante leverandører til branchen d.v.s. leverandører som repræsenterer centrale og væsentlige produkter til truckbranchen som f.eks. aggregater, batterier og ladere.

Optagelse af sådanne leverandører, vil i hvert enkelt tilfælde være op til en individuel behandling i bestyrelsen.

Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen der efter vurdering kan godkende optagelsen hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Et eventuelt afslag på optagelse kan ikke bringes til skriftlig afstemning i medlemskredsen.

Optagelse sker som associeret medlem af foreningen.

Bestyrelsen fastsætter særlige kontingentregler for de associerede medlemmer.

Optagelse i foreningen sker som enkelt-medlem uanset antallet af virksomhedens indehavere og ansvarlige ledelse.

Repræsentanter fra de associerede medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret på Generalforsamlingen samt Medlemsmøder. Derudover indgår de associerede medlemmer på lige fod med de ordinære medlemmer og kan således f.eks. være medlemmer af diverse arbejdsgrupper, deltage på møder med taleret, være forslagsstillere til emner for drøftelse etc.

§4 Kontingent og hæftelse

Ved optagelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Medlemsrettighed opnås, når det første kontingent er betalt.

Ved evt. genoptagelse i foreningen skal et medlem indbetale en eventuel kontingentrestance, før medlemsrettighed generhverves.

Kontingentet skal være indbetalt senest 30 dage efter opkrævningens udsendelse.
Betales kontingentet ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling af kontingentet. Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter påkravets dato, slettes den pågældende virksomhed som medlem af foreningen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Dog hæfter et medlem for et beløb svarende til et af generalforsamlingen vedtaget, men af det pågældende medlem ikke indbetalt kontingent.

Et nyt medlem har ikke krav på andel i foreningens formue ved. evt. opløsning af foreningen.

Efter 5 år kontinuerligt medlemskab indtræder det nye medlem på lige fod med andre medlemmer i ejerskabet af forenings formue.

§5 Medlemsforpligtelser

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de vedtagelser, som er truffet af generalforsamlingen eller på et medlemsmøde, herunder gældende rapporteringspligter. Såfremt foreningen er eller bliver medlem af andre faglige organisationer, er foreningens medlemmer endvidere forpligtet til at overholde de love og vedtagelser, som er gældende for sådanne organisationer.

Såfremt en medlemsvirksomhed ændres på en måde, som har betydning for medlemskabet, jfr. § 3, stk. 1, er den pågældende forpligtet til straks at meddele dette skriftligt til foreningens bestyrelse med angivelse af, hvilke ændringer der er foretaget i virksomheden.

For at klargøre rammerne for og definere de fælles principper angående hvad IFAG’s informationsaktiviteter og medlemmernes udveksling af oplysninger må omfatte, samt fastlægge retningslinjerne for medlemmernes forhold til kolleger, kunder og medarbejdere har foreningen vedtaget et adfærdskodeks bestående af et Code of Conduct samt etiske retningslinjer. Det påhviler ethvert medlem at sætte sig grundigt ind i disse forskrifter.
I øvrigt kan ethvert medlem lade uoverensstemmelser med andre medlemmer eller foreninger afgøre af den i § 11 nævnte voldgift. Jfr. i øvrigt bestemmelserne om bestyrelsens mæglingsvirksomhed i § 9.

§6 Generalforsamling og medlemsmøder

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 30. juni med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af revisor.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

De under punkt 6 nævnte forslag kan kun stilles under afstemning på generalforsamlingen, såfremt de pågældende forslag er bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingsdatoen, der fastsættes på det foregående medlemsmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved telefax, e-mail eller brev til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt angive de eventuelle forslag, som er indsendt til bestyrelsen med henblik på behandling på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal udsendes senest 8 arbejdsdage efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.

Referat af det på generalforsamlingen passerede indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten. Referatet udsendes til samtlige medlemmer.

Bestyrelsen indkalder til 2 årlige medlemsmøder, hvoraf det ene afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Beslutninger truffet på medlemsmøder har samme gyldighed som general-forsamlingsbeslutninger, men kan ikke medføre ændringer i foreningens vedtægter.

Indkaldelse til medlemsmøder sker med mindst 14 dages varsel.

§7 Afstemningsregler

Stemmeret på en generalforsamling og et medlemsmøde har ethvert medlem, der ikke er i kontingent restance.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Hvert stemmeberettiget medlem har kun én stemme. Et stemmeberettiget medlem har adgang til gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere og afgive sin stemme ved et andet stemme-berettiget medlem.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer, dog undtaget de i § 14 nævnte forhold. Blanke eller ugyldige stemmesedler betragtes som ikke afgivne stemmer.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal dog under forudsætning af, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret. Til ændring af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, jfr. § 14.

På medlemsmøder kan de tilstedeværende medlemmer med simpelt stemmeflertal træffe beslutninger om emner, som fremgår af den i indkaldelsen til medlemsmødet anførte dagsorden under forudsætning af, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret. Beslutninger vedrørende foreningens opløsning, vedtægter og regnskabsaflæggelse kan ikke behandles på et medlemsmøde.

§8 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har mulighed for på eget initiativ og uden forelæggelse på generalforsamling eller medlemsmøder, at udpege op til 2 bestyrelsesvalgte medlemmer, som repræsenterer særlige medlemskvalifikationer til styrkelse af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesvalgte medlemmer skal repræsentere en virksomhed som er medlem af foreningen.

De bestyrelsesvalgte medlemmer har samme myndighed som de 4 ordinært generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog med undtagelse af tegningsret for foreningen.

De bestyrelsesvalgte medlemmers valgperiode gælder fra deres indtræden i bestyrelsen og frem til førstkommende generalforsamling, hvorefter den på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelse træffer beslutning om deres eventuelle fortsættelse i en ny periode.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Sidstnævnte behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan til udførelse af foreningens daglige forretninger antage en sekretær eller etablere et sekretariatssamarbejde med andre foreninger eller organisationer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ordinære medlemmer og/eller bestyrelsesvalgte medlemmer er til stede. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller to ordinære bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsesmøder afholdes efter indkaldelse fra formanden eller efter begæring fra 2 bestyrelsesmedlemmer.

For ethvert tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelsen og/eller direktion, samt ledende medarbejdere, der kan pådrage sig et personligt ansvar i IFAG tegnes der i et anerkendt forsikringsselskab en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring med en forsikringssum på min. kr. 2.000.000.

§9 Bestyrelsens mæglingsvirksomhed

Såfremt der opstår en konflikt mellem 2 eller flere medlemmer, skal bestyrelsen efter anmodning herom fra en af parterne med angivelse af konfliktens genstand optage forhandling med parterne og søge at mægle mellem disse. Kan der ikke opnås en mindelig ordning, kan enhver af konfliktens parter med bindende virkning for de øvrige indbringe sagen for den i § 11 anførte voldgiftsret.

§10 Eksklusion

Såfremt et medlem gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter, kan dette medføre eksklusion af foreningen, såfremt bestyrelsen skønner dette nødvendigt.

Bestyrelsen kan endvidere annullere en virksomheds medlemskab, når virksomheden efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelse i foreningen, jfr. § 3, stk. 1.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af det pågældende medlem forelægges til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

§11 Voldgift

Uoverensstemmelser mellem medlemmerne vedrørende faglige og kollegiale forhold eller mellem et medlem og foreningen, som ikke kan ordnes i mindelighed, jfr. § 9, kan afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten sammensættes således:

Hver af parterne udnævner en branchekyndig voldgiftsmand, og disse skal, inden sagens behandling påbegyndes, udnævne en opmand, som skal være jurist. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valget af en opmand, skal præsidenten for Sø- og Handelsretten i København anmodes om at udpege denne. Har en af parterne ikke valgt sin voldgiftsmand inden 14 dage efter at være blevet opfordret dertil vælger den anden part begge voldgiftsmænd.

Ethvert medlem, er pligtig at give møde for voldgiftsretten efter skriftlig tilsigelse ved anbefalet brev. Såfremt den indkaldte udebliver uden lovligt forfald, berører dette ikke voldgiftsrettens beslutningsdygtighed.

Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om proceduren for sagens behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger. Når sagen er optaget til kendelse, skal voldgiftsretten inden 3 uger derefter afsige kendelsen. Ved overskridelse af denne frist har enhver af parterne - indtil kendelsen er afsagt - ret til at fordre sagen afgjort ved domstolene.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§12 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og foretage kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Revisor skal ved påtegning på regnskabet bekræfte, at han har revideret dette. Om sin revision skal revisor afgive beretning til generalforsamlingen. Denne beretning skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§13 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Medlemmer, der - uanset af hvilken grund - er udtrådt af foreningen forud for dennes eventuelle opløsning, har ikke krav på andel i foreningens eventuelle formue. Ej heller tilbagebetales indskud ved et medlems udtræden af foreningen.

§14 Vedtægtsændringer

Beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter, foreningens medlemskab af andre faglige organisationer eller om opløsning af foreningen kan kun vedtages af generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og mindst 2/3 af disse stemmer derfor.

Får forslaget ikke den fornødne majoritet, skal bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal.

§15 Foreningens opløsning

Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, udnævner generalforsamlingen en eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted. Likvidator skal afvikle foreningens aktiviteter og udføre generalforsamlingens beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle nettoformue.

Når likvidator har afsluttet arbejdet, indkaldes der til en generalforsamling, på hvilken der aflægges afsluttende beretning og regnskab.


Således vedtaget:

På IFAG's generalforsamling den 17. december 1993, den 14. maj 1998, den 16. januar 2002 samt på medlemsmødet i Herning d. 26. november 2008.

Forslag til ændringer vedr. indkaldelsesfrist til generalforsamling – forlænget fra mindst 14 dage til mindst 4 uger § 6 - samt reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 4 § 8, vedtaget på den ordinære generalforsamling på Tyrstrup Kro d. 20. maj 2010.

Forslag om optagelse af rene servicevirksomheder som medlemmer uden forhandleraftale med et IFAG medlem, samt overgang af associerede medlemmer til ordinære medlemmer vedtaget på IFAG’s generalforsamling på Norsminde Kro d. 24. maj 2012. Samme Generalforsamling vedtog endvidere, at der fra 2012 ikke længere skal betales indskud, samt at nye medlemmer ikke har krav på andel af forenings formue før efter 5 års kontinuerligt medlemskab af foreningen. De vil herefter være ligestillet med foreningens øvrige medlemmer vedr. dette forhold.


Underskrevet af den ny- tiltrådte bestyrelse d. 30. august 2016.

På Generalforsamlingen d. 18. maj 2017 i Gl. Skagen var der enighed om at ændre vedtægterne vedr.:

§ 2 Garantiordning og Ankenævn udgår.
§ 5 Code of Conduct indarbejdes i vedtægterne.
§ 5 Rapporteringspligt vedr. statistik fjernes fra vedtægterne
§ 5 Bøde vedr. overskridelse af en vedtagen rapporteringspligt udgår af vedtægterne
§ 6 Ændret varsel for seneste modtagelse af forslag fra medlemmerne
§ 5 & § 11 Pligten til at uoverensstemmelser mellem medlemmer SKAL afgøres ved voldgift
ændres til KAN
§ 8 Vedtægterne tilføjes en bestemmelse om, at der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

På generalforsamlingen d. 23. maj 2019 blev der vedtaget en tilpasning af bestemmelserne vedr. optagelseskriterierne for nye medlemmer.

§ 3 stk. 1. Nye medlemmer skal enten være producenter, forhandlere eller importører af gaffeltruck, stablere og pallevogne samt servicere samme produkter.

På Generalforsamlingen d. 19. maj 2022 i Viborg besluttede foreningens medlemmer at udvide foreningens optagelsesbetingelser til også at inkludere særligt relevante leverandører til branchen. Jfr. de under ”§ 3 Medlemmer” nye afsnit 3-9 inkl.

Vedtægter underskrevet på bestyrelsens møde i Horsens d. 26. oktober 2022.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System