IFAG VISION

IFAG skal være en innovativ og kvalitetsorienteret forening som indebærer, at branchens kunder foretrækker medlemmer af IFAG som deres første valg af produkt- og serviceleverandør.

IFAG skal arbejde på at favne medlemmernes interesser i en forening, der er gearet til at løse fremtidens opgaver, og yde den støtte som medlemmerne ønsker og efterlyser.

IFAG MISSION

IFAG skal være en brancheforening, der favner så bredt, at den kan integrere alle seriøse nationale som internationale kategorier af såvel store som små producenter, forhandlere og andre leverandører af gaffeltruck, stablere og pallevogne.

IFAG skal være garant for, at der løbende gennemføres kvalitetsmæssige sikkerhedseftersyn. IFAG fokuserer derfor på, at kvalitets-og sikkerhedsniveauet i certificeringen konstant højnes, ved uafbrudt at vurdere og udvikle uddannelsen samt gennemføre nye test af montører og teknisk personale.

IFAG følger den teknologiske og innovative udvikling og de stigende krav til en sikker arbejdsplads og hensyntagen til medarbejdere og miljøet. Dette sker bl.a. gennem kontakt med alle væsentlige “stakeholdere” som Arbejdstilsynet og andre der er optaget af arbejdsmiljøet i Danmark.

IFAG har etableret en fælles referenceramme og principper for hvad foreningens informationsaktiviteter og medlemmernes udveksling af oplysninger må omfatte samt skabt retningslinjer for medlemmernes forhold til kolleger, kunder og medarbejdere.

IFAG tilrettelægger gennem sit kontingent og den prisstruktur for de serviceydelser som tilbydes medlemmerne, det økonomiske grundlag der er nødvendigt for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

IFAG’s MÅL

IFAG har et Arbejdskraftsudvalg som via forskellige indsatsområder skal medvirke til at sikre tilgang af nye medarbejdere til branchen af fagligt uddannede folk. Udvalgets opgave er derudover at distribuere information m.m. om branchen som kan sikre en større tilgang af lærlinge og eventuelt ufaglærte der for sidstnævntes vedkommende via et særligt tilpasset uddannelsessystem kan blive solide kvalitetsmedarbejdere.

IFAG har en Teknisk Gruppe, som løbende undersøger behovet for revision af hovedeftersynsmappen, samt, hvis undersøgelser dokumenterer behovet, tilrettelægger nye prøver m.v. i forbindelse med ajourføring af certificeringsordningen.

Teknisk Gruppe skal derudover til stadighed vurdere behovet for at udvikle kursusaktiviteter og andre tilbud om løbende efteruddannelse af branchens tekniske medarbejder. Kursustilbuddene m.m. skal løbende evalueres og i takt med den tekniske udvikling tilpasses i sit indhold der sikrer at foreningens aktiviteter på området altid er ajour med udviklingen.

Det er gruppens opgave mindst én gang om året eller så ofte som der er behov herfor, at mødes med Arbejdstilsynet eller andre relevante stakeholdere for at drøfte aktuelle problemstillinger samt indsatsområder til bl.a. at begrænse antallet af ulykker ved brugen af branchens materiel.

Flere gange årligt indkalder Teknisk Gruppe relevante repræsentanter i medlemskredsen for briefing om aktuelle tekniske emner og faciliterer en erfaringsudveksling som sikrer, at samtlige medlemsvirksomheder fremadrettet er i front med en “up to date” teknisk service der som minimum opfylder alle internationale krav og voksende forventninger til den højeste fagkundskab og kvalitet.

IFAG har en Markedsføringsgruppe der løbende udarbejder foreningens marketing strategi — en strategi omfattende bl.a. elementer som branding og PR og som handler om hvordan foreningens medlemsvirksomheder adskiller sig positivt og repræsenterer noget unikt på det danske marked.

Gruppen fremlægger forslag til, hvordan IFAG fremover kan sikre en mere effektiv markedsføring af medlemskredsens virksomheder ved brug af bl.a. digitale medier, samt præsentere oplæg til hvordan foreningen kan udvikle et bedre samarbejde mellem virksomhederne.

Det er gruppens opgave, løbende at vurdere hvilke andre fælles IFAG markedsføringsmæssige tiltag som kan støtte medlemsvirksomhedernes individuelle markedsføring.

IFAG skal udvikle foreningens Hjemmeside, så den understøtter markedsføring, fælles information, udveksling af viden og databank for medlemmerne for bl.a. at fremme ovenstående.

Ovenstående vedtaget på IFAG’s medlemsmøde i Esbjerg d. 28. november 2019.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System